Generalforsamling 2019

Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab af 1896
Ordinær generalforsamling den 23. april 2019 kl. 19.00
Glostrup hallen, Restauranten, Stadionvej 80, 2600 Glostrup.
Referat
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Lars Vinholt, som blev valgt. Lars konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning
Formandens beretning kan læses her. Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab 2018
Kassereren fremlagde selskabets regnskab som viser et fornuftigt overskud. Men det er stadig nødvendigt med egenbetaling til vores skydedag. Vores bankospil giver et lille overskud. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag - herunder fastsættelse af næste års kontingent samt optagelse af nye medlemmer
Der var ikke indkommet nogen forslag. Bestyrelsen forslog uændret kontingentet kr. 500,- (kontingent 400,- + jubilæums opsparing 100,-). Nye medlemmer betaler desuden 100,- for emblem og nål. Kontingentet blev godkendt. Der var indstillet 3 nye medlemmer, som alle blev optaget i selskabet.
5. Valg til bestyrelse
Lars Vinholt - modtager genvalg. Lars blev genvalgt.
Peter Borg – modtager genvalg. Peter blev genvalgt.
Rene Dué – modtager genvalg. Kim Jensen opstillede som kandidat. Der blev afholdt hemmelig afstemning. Resultatet blev 20 stemmer til René og 2 stemmer til Kim. René er dermed genvalgt
Allan Christiansen – modtager genvalg. Allan blev genvalgt.
Suppleant Kim Jensen – modtager genvalg. Kim blev genvalgt.
6. Valg af revisorer
1. revisor: Carsten Sørensen – modtager genvalg. Carsten blev genvalgt. 2. revisor: Bent Stausgaard – modtager genvalg. Bent blev genvalgt.
7. Valg af revisorsuppleant
Kim Jørgensen – modtager genvalg. Kim blev genvalgt.
8. Valg af fanebærer
Søren Stenspil – modtager genvalg. Søren blev genvalgt.
9. Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Brian Bo Kristensen Næstformand Lars Vinholt Kasserer Peter Borg Sekretær Claus Jeppesen Bestyrelsesmedlem Rene Dué Bestyrelsesmedlem Curt Jensen Bestyrelsesmedlem Allan Christiansen
Bestyrelsessuppleant Kim Jensen
10. Eventuelt
Iver Juhl sagde stor tak til bestyrelsen for deres arrangement til skydedagen. Stenspil har fået fremstillet en skjorte og et slips med vores logo som blev fremvist på generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev enig om at vi skulle gå videre med dette. Sekretæren finder priser osv. og sender dette sammen med billeder ud til alle.

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet.
 


Generalforsamling 2018


Selskabet afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag 24. april 2018 kl. 19.00
Mødet afholdtes i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup - Møderum 5.

Referat af ordinær generalforsamling.
 
1. Valg af dirigent.
    Brian Bo Kristensen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.
2. Formandens beretning.
    Da Curt Jensen var fraværende blev dette varetaget af Lars Vinholt. Lars bad forsamlingen afholde 1 minuts stilhed i respekt for vores æresmedlem Ole Nymann som døde 12. december 2017. Formandens beretning blev vedtaget uden bemærkninger. Formandens beretning kan læses her.
3. Regnskab 2017.
    Kasserere Peter Borg fremlagde selskabets regnskab for 2017. Økonomien i selskabet er sund. Regnskabet er godkendt af revisorerne den 17. marts 2017. Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger.
4. Indkomne forslag – herunder fastsættelse af næste års kontingent, samt optagelse af nye medlemmer.
    Der var ingen indkomne forslag. Kontingentet blev fastsat til uændret kr. 500,- (kontingent kr. 400,- + opsparing kr. 100,-). Lennerat Larsen havde indstillet Oliver Stenspil til optagelse. Forsamlingen godkendte Oliver Stenspil som nyt medlem.
5. Valg til bestyrelse.
    Curt Jensen –modtager genvalg. Claus Jeppesen – modtager genvalg. Lars Vinholt – modtager genvalg. Suppleant Kim Jensen – modtager genvalg. Der var ingen modkandidater. Curt Jensen, Claus Jeppesen, Lars Vinholt og Kim Jensen blev genvalgt.
6. Valg af revisorer.
    1. revisor: Carsten Sørensen – modtager genvalg. 2. revisor: Bent Stausgaard – modtager genvalg. Der var ingen modkadidater. Carsten Sørensen og Bent Stausgaard blev genvalgt.
7. Valg af revisorsuppleant.
    Kim Jørgensen – modtager genvalg. Der var ingen modkandidat. Kim Jørgensen blev genvalgt.
8. Valg af fanebærer.
    Michael Mittelstrass – modtager genvalg. Der var ingen modkandidat. Michael Mittelstrass blev genvalgt.
9. Bestyrelsens konstituering.
    Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Brian Bo Kristensen Næstformand Lars Vinholt Kasserer Peter Borg Sekretær Claus Jeppesen René Due Allan Christensen Curt Jensen Suppleant: Kim Jensen
10. Eventuelt.
    Der var ikke noget til eventuelt Dirigenten erklærede generalforsamling for slut og takkede for god ro og orden.
 
Referent Claus Jeppesen
 


Generalforsamling 2017

Referat
Generalforsamling 2017
26. april 2017

Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab afholdt ordinær generalforsamling i Glostrup Idrætspark, mødelokale 1, Stadionvej 80, onsdag den 26. april 2017 kl. 19.00.

Til stede var: Fuglekongen (bestyrelsesmedlem Allan Christiansen), 4 bestyrelsesmedlemmer og 17 medlemmer. 6 af de 10 nye medlemmer var til stede.

Dagsorden i henhold til lovene:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2016
4. Indkomne forslag
    – herunder fastsættelse af næste års kontingent, samt optagelse af nye medlemmer.
5. Valg til bestyrelse:
    Brian Bo Kristensen – modtager genvalg
    Allan Christiansen – modtager genvalg
    Rene Due – modtager genvalg
    Henrik Jensen – modtager ikke genvalg
    Suppleant: Peter Borg – modtager genvalg
6. Valg af revisorer:
    1. revisor: Carsten Sørensen – modtager genvalg
    2. revisor: Bent Stausgaard – modtager genvalg
7. Valg af revisorsuppleant: Kim Jørgensen – modtager genvalg
8. Valg af fanebærer: Søren Stenspil – modtager genvalg
9. Bestyrelsens konstituering
10. EventueltAd 1. Peter Borg blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad 2. Formanden aflagde sin beretning (kan læses her). Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Regnskab blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Ad 4. Bestyrelse fremlagde følgende forslag til ændringer af lovene §9, §12, §13 og §19.

§9: Bestyrelsen kan bestå af syv medlemmer, nemlig: en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 3 andre medlemmer, en suppleant samt to revisorer og 1 revisor suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog må to eller flere tillidsposter ikke beklædes af samme person. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis, henholdsvis med fire eller tre medlemmer. Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem afgår de lige år. Næstformand, kasserer samt de to øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige år.
Bestyrelsen kan genvælges, dog behøver genvalg ikke at modtages. Bestyrelsessuppleanter samt revisorer og revisor suppleant vælges for et år ad gangen.

§12: Generalforsamlingen vælger hvert andet år en 2 officielle fanebærer. Fanebærerne skal bære fanen på officielle dage for selskabet. Derved menes selve fugleskydningsdagen samt ved højtideligheder, hvor selskabet bør repræsenteres. Generalforsamlingen vælger hvert andet år, forskudt af valget af den officielle fanebærer, en suppleant blandt skydebrødrene eller konstituerer en suppleant fra bestyrelsen Generalforsamlingen vælger i lige år 1. fanebærer og i ulige år 2. fanebærer. Selskabets sekretær er forpligtet til, at informere den officielle fanebærer, for så vidt muligt mindst 2 måneder før, om de eventuelle højtideligheder der måtte være hvert år.

§13: Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 14 dage før.

§19: Der gives gaver til skydebrødre ved jubilæer og runde fødselsdage. Jubilæer: 25, 40, 50, 60 og 70 års sammenhængende medlemskab og derefter hvert 5. år. Disse gaver overbringes ved generalforsamlingen på Valdemarsdag. Runde fødselsdage: 50 år og derefter hvert 10. år. Disse gaver overbringes på dagen af en fra bestyrelsen eller på inviteret festdag. Disse gaver overbringes på Valdemarsdag, dog på selve dagen/festdagen hvis selskabet er inviteret. Dette er uden tilbagevirkende kraft.

Alle ændringer blev vedtaget. Ny udgave af selskabets love er med som bilag.


Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uforandret – dvs. kr. 400 i kontingent og kr. 100 i opsparing


Følgende 10 nye medlemmer blev optaget i selskabet:
René Hellum, Kristoffer Hvenegaard, Daniel Olsen (var ikke til stede), Jonas Enselmann (var ikke til stede), Patrick Hansen (var ikke til stede), Andreas Villumsen (var ikke til stede), Michael Martens, Preben Johansen, Emil Skov Frydahl og Jesper Lüthmann Nielsen (var ikke til stede).

Ad 5. Næstformand Brian Bo Kristensen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Allan Christiansen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem René Due blev genvalgt.
Bestyrelsen indstillede Peter Borg i stedet for Kasserer Henrik Jensen, Peter blev valgt.
Som ny suppleant indstillede bestyrelsen Kim Jensen, Kim blev valgt.

Ad 6. 1. revisor Carsten Sørensen blev genvalgt.
2. revisor Bent Stausgaard blev genvalgt.

Ad 7. Revisorsuppleant Kim Jørgensen blev genvalgt.

Ad 8. 2. fanebærer Sørens Stenspil blev genvalgt.

Ad 9. Bestyrelsen sammensatte sig som følgende:
Formand Curt Jensen
Næstformand Brian Bo Kristensen
Kasserer Peter Borg
Sekretær Claus Jeppesen
Bestyrelsesmedlem Allan Christiansen
Bestyrelsesmedlem René Due
bestyrelsesmedlem Lars Vinholt

Ad 10. Bestyrelsen opfordres til at få forbedret servicen på Park Hotel.
I forbindelse med vores 125 års jubilæum bør medlemmer som f.eks. er indmeldt 3 år før arrangementet afholdes betale en større egen andel – dette set i forhold til medlemmer som har betalt i alle årene.


Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for slut samt takkede for god ro og orden.
 


Generalforsamling 2016

Referat
Generalforsamling 2016
20. april 2016

Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab afholdt ordinær generalforsamling i Glostrup Fritidscenter, møderum 4, Christiansvej 2, onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00.


Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2015
4. Indkomne forslag – herunder fastsættelse af næste års kontingent, samt optagelse af nye medlemmer.
5. Valg til bestyrelsen: Qrt, Jensen, Lars Vinholt, Kim Jensen og suppleant Peter Borg
6. Valg af revisorer: 1. revisor Carsten Sørensen og 2. revisor Bent Stausgaard
7. Valg af revisorsuppleant: Kim Jørgensen
8. Valg af fanebærer: Kurt Monk og Henrik Hyttel
9. Bestyrelsens Konstituering
10. Eventuelt


ad. 1.
Peter Borg blev valgt til dirigent, der takkede for valget og samtidig kontrollerede at generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt ifølge vores love og vedtægter.
ad. 2.
Formand fremlage beretningen, der var ingen kommentarer og den blev godkendt. Beretningen kan læses her.
ad. 3.
Lars Vinholt fremlagde regnskabet i kassererens fravær. Der blev gjort opmærksom på at der kun var noteret 1 æresmedlem, dette skal rettelig være 2 idet  Bjarne Jensen blev indstillet til æresmedlem på generalforsamlingen i 2014. Regnskabet blev herefter godkendt.
ad. 4.
Der var ingen indkomne forslag.
Kontingent for nye medlem blev foreslået nedsat til kr. 600,- i stedet for de nuværende kr. 900,-. Dette blev vedtaget - beløbet er sammensat således: kr. 400,- kontingent + kr. 100,- opsparing + kr. 100,- nål.
Følgende nye medlemmer blev optaget:
Dan Tolstrup, Jannick Kristensen, Tobias Enselmann, Lennart Larsen, Morten Lylloff, (ikke til stede), Bo Kleiner (ikke til stede), Henrik Dannerfjord (ikke til stede), David Skipper (ikke til stede) og Edvard Kristensen (ikke til stede).
ad. 5.
På valg var Curt Jensen, Lars Vinholt, Kim Jensen og suppleant Peter Borg. Curt Jensen og Lars Vinholt modtog genvalg og blev genvalgt. Kim Jensen modtog ikke genvalg og bestyrelsen indstillede Claus Jeppesen som blev valgt. Suppleant Peter Borg modtog genvalg og blev genvalgt.
ad. 6.
På valg var 1. revisor Carsten Sørensen og 2. revisor Bent Stausgaard. Carsten Sørensen og Bent Stausgaard modtog begge genvalg og blev begge genvalgt.
ad. 7.
På valg var Kim Jørgensen som modtog genvalg og blev genvalgt.
ad. 8.
På valg var Kurt Monk og Henrik Hyttel. Både Kurt Monk og Henrik Hyttel modtog ikke genvalg. Michael Mittelstrass blev foreslået og blev valgt som fanebærer. Søren Stenspil blev foreslået og blev valgt som fenrik.
ad. 9.
Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følgende:
Formand Curt Jensen
Næstformand Brian Bo Kristensen
Kasserer Henrik Jensen
Sekretær Claus Jeppesen
Medlem Lars Vinholt
Medlem Allan Christensen
Medlem Rene Due
Suppleant Peter Borg
ad. 10.
Søren Stenspil spurgte om bestyrelsen havde planner for deltagelse i kommunes 825 års jubilæums arrangementer? Bestyrelsen har ikke noget konkret, men vil undersøge hvilke muligheder der er for at selskabet kan deltage.

Det er jo en tradition at nye medlemmer tradition giver en omgang på skydedagen. Priserne på restaurant Byparken er ikke billig og derfor foreslår bestyrelsen at nye medlemmer kan give denne omgang i teltet. Dette forslag blev drøftet livligt, hvor det blev nævnte at man jo tidligere havde oplevet nye medlemmer blive væk ved deres første skydning – ”så sparede man jo den omgang”. Så ved at sænke prisen ville dette jo undgås. Det blev også fremført at selskabet jo var traditionsbunden og vi derfor skulle beholde denne tradition med at det var ved middagen omgangen skulle gives. En anden model som blev forslået var at det var en fast pris ”omgangen” kostede.

Kurt Monk gjorde opmærksom på han stod med forkert optagelses år – 1992 – hvilket skulle være 1991. Dette undersøger bestyrelsen ved at kigge i de gamle journaler

Peter Borg takkede på bestyrelsens vegne Lars Vinholt for hans store arbejde som sekretær i bestyrelsen.


Formand Curt Jensen betragtede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Efter generalforsamlingen bød selskabet på et par stykker smørrebrød og en øl.
 


Generalforsamling 2015


Referat
Generalforsamling
27. april 2015

Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab afholdt Ordinær generalforsamling i Glostrup Hallens Restaurant, Stadionvej 80, Mandag den 27. april 2015 kl. 19.00.

Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2014
4. Indkomne forslag – herunder fastsættelse af næste års kontingent, samt optagelse af nye medlemmer.
5. Valg til bestyrelse Brian Bo Christensen, Henrik Jensen, Rene Due, Allan Christiansen, Suppleant : Peter Borg
6. Valg af revisorer: 1. revisor : Carsten Sørensen - 2. revisor : Bent Stausgaard
7. Valg af revisorsuppleant: Revisorsupp : Thomas Halberg
8. Valg af Fanebærer : Kurt Monk
9. Bestyrelsens Konstituering
10. Eventuelt.

Ved generalforsamlingens start talte vi 14 fremmødte skydebrødre og det var inklusiv bestyrelsen og vores to æresmedlemmer. Det er ærgerligt, at der ikke kan afses et par timer den ene gang om året, hvor vi bliver trakteret med smørrebrød.

ad 1.
Skydebroder Peter Borg blev valgt til dirigent, der takkede for valget og samtidig kontrollerede at generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt ifølge vores love og vedtægter.
ad 2.
Formand fremlage beretningen og der var ingen kommentarer og den blev godkendt. Beretningen er vedlagt.
ad 3.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren, der blandt andet nævnte, at der mangler medlemmer og at vi skal alle gøre noget for at få nye medlemmer ind i selskabet. Økonomien balancerer lige og det er kun på grund af den indførte brugerbetaling på selve skydedagen til maden. Bankoaftenen kan ikke alene føre aktiver ind, selv om vi er fuldt besat. Regnskabet blev godkendt.
ad 4.
Indkomne forslag:
Der var modtaget 2 forslag fra vores ærede skydebroder og fanebærer Kurt Monk.
Første forslag var om man ikke kunne vedlægge indmeldingsblanketter til nye medlemmer og den vej igennem måske få nye medlemmer. Det blev vedtaget og kommenteret med, at blanketten også ligger på vores web-site.
Andet forslag var om man ikke kunne lave en medalje til dem der har været optaget i selskabet i 25 år. Det blev vedtaget med tilbagevirkende kraft.
Fuglekonger har med rødt/hvidt bånd. Æresmedlemmer med blåt/hvidt bånd. Jubilaer med grønt/hvidt bånd
Fastsættelse af kontingent for det næste år. Det blev vedtaget at der ingen stigning skal være. Fortsat DKK 400 + DKK 100 til hensættelse til vores 125 års jubilæum
Optagelse af nye medlemmer.
Karsten Kejstrup og Michael Beck Christensen.
ad 5.
Valg af bestyrelsen. Følgende var på valg og blev genvalgt:
Brian Bo Kristensen
Henrik Jensen
René Due
Allan Christiansen
Ny i bestyrelsen blev Kim Jensen - velkommen til Kim.
Suppleanter:
Peter Borg og Flemming Jensen blev genvalgt
ad 6.
Valg af revisorer.
På valg var Carsten Sørensen og Bent Stausgaard, der genopstillede og blev genvalgt.
ad 7.
Valg af revisorsuppleanter.
Højstærede Fuglekonge Kim Jørgensen blev valgt som ny revisorsuppleant.
ad 8.
Valg af fanebærer. Kurt Monk modtog genvalg og blev genvalgt.
ad 9.
Bestyrelsens konstituering:
Formand Qrt Jensen
Næstformand Brian Bo Kristensen
Kasserer Henrik Jensen
Sekretær Lars Vinholt
Bestyrelsesmedlem René Due
Bestyrelsesmedlem Kim Jensen
Bestyrelsesmedlem Allan Christiansen
Bestyrelsessuppleant Peter Borg
ad 10.
Kurt Monk bad om ordet og spurgte ind til, hvordan det går med vores selskabsslips med logo.
Bestyrelsen oplyste, at den sag var sat i bero, indtil vores økonomi bliver bedre.
Kurt Monk bad igen om ordet og gik op til formanden og påsatte en lille skilt hvorpå der stod FORMAND og med selskabets pin limet på. Den skal formanden bære og kan gå i arv til fremtidige formænd. Formanden takkede for det fine skilt.

Efter generalforsamlingen var selskabet vært ved et par stykker smørrebrød og en øl.


Generalforsamling 2014

Referat
Generalforsamling
14. maj 2014


Tilstede: Fuglekongen, Æresmedlem samt 25 medlemmer i alt.


1. Ordstyrer blev Allan Jensen
2. Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskabet blev fremlagt af Peter Borg og godkendt.
4. Indkomne forslag:
- Kontingent er uændret 400 kr. Der indbetales 100 kr. om året pr. medlem til 125 års jubilæum, på særskilt
konto.
- 1. forslag fra bestyrelsen: Delvis egenbetaling på skydedagen på DKK 200 blev vedtaget.
- 2. forslag fra bestyrelsen: Indstilling af æresmedlem Bjarne Jensen blev vedtaget.
På dagen blev et ikke dateret forslag fra æresmedlem Ole Nymann modtaget om ændring af gavelisten.
Yderligere blev modtaget fra Kurt Monk omkring slips.
Disse 2 forslag kunne ikke behandles som forslag da de ikke var modtaget korrekt iflg. vores love.
5. Valg af bestyrelse. Formand: Qrt Jensen, Næstformand: Brian Bo,
Sekretær: Lars Vinholt, Kasser: Henrik Jensen,
Best.medl: Renè Due, Allan Christiansen og Thomas Hallberg
Suppleant: Peter Borg.
6. Revisor: Carsten Sørensen, Bent Stausgaard
7. Revisor suppleant: Niels Boel
8. Valg af fanebærer. Kurt Monk, suppleant: Tommy Bonde
9. Eventuelt: Flere skydebrødre bakkede op omkring formanden beretning omkring korrekt beklædning samt
almindelig etikette og respekt, som at holde sig bag fanen og hvordan man ankommer til fuglekongens
morgenbord og hvordan man hilser. Når man bliver inviteret til runde fødselsdag eller jubilæer, så anses det
som en selvfølge man møder op i vores korrekte beklædning. Der blev også talt om vores stramme økonomi.

Herefter blev de fremmødte trakteret med højt belagt smørrebrød.


Det var en hyggelig aften.

Med venlig hilsen
Glostrup og omegns fugleskydningsselskab

p.b.v.

formand Qrt Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab