Love for Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab af 1896§1 - Formål
Selskabets formål er, dels ved fugle- og dels ved skiveskydning, at samle Glostrups gode borgere samt borgere fra nærmeste omegn til samvær og selskabelighed. Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab har traditioner, som ønskes bevaret, bl.a. ved fugleskydningen afholdes tale for landets regent (Kongehuset). Her er det en pligt at rejse sig op og hylde landets regent.

§2 - Medlemmerne
Som medlem kan optages enhver uberygtet mand over 21 år. Nye medlemmer kan kun optages ved en generalforsamling på forslag af en skydebroder. Et medlem, der ønsker at indstille en person til optagelse, skal indsende begæring herom, inden 8 dage før generalforsamlingen, til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har bemyndigelse til at optage nye medlemmer efter generalforsamlingen og indtil skydedagen. Et medlem, der ønsker at indstille en person til optagelse i selskabet, er pligtig til at underrette vedkommende om selskabets love og påklædning på skydedagen, samt ved andre officielle sammenkomster. Påklædning er mørkeblå blazer/jakke, lysegrå benklæder, skjorte og slips. Nye medlemmer får tilsendt emblem til påsyning og modtager på selve skydedagen nålen. Der er tradition for, at nye medlemmer ved deres endelige optagelse på skydedagen, honorerer deres optagelse i selskabet efter nærmere aftale med formanden. Selskabets nål og emblem er obligatorisk og skal bæres på skydedagen. Har et medlem ikke nålen på sig, er vedkommende pligtig til at købe en ny hos kassereren. Medlemstallet må ikke overstige 100. Er dette tal nået, oprettes ekspektanceliste. Ønsker et medlem selskabets fane repræsenteret ved rund fødselsdag eller lignede arrangement, skal der sendes en skriftlig anmodning til bestyrelsen.

§3 - Kontingent
Ved optagelse betales i indskud et års kontingent. Årligt kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være tilsendt kassereren senest l. april hvert år af hensyn til optagelse af nye medlemmer. Er indbetalingen ikke kassereren i hænde inden betalingsfristens udløb, må medlemmet betragte sig som udmeldt. Girokort udsendes i januar måned. Ved flytning skal dette meddeles selskabet. Udmeldelse må ske senest 14 dage før den årlige generalforsamling - til formanden eller kassereren.

§4 - Æresmedlemmer
Som sådan udnævnes medlemmer, der på værdig måde har ydet selskabet særligt arbejde eller på anden vis har gjort sig fortjent til denne høje æresbevisning. Bestyrelsen skal godkende æresmedlemmer. Der kan i selskabet kun være 2 æresmedlemmer ad gangen. Æresmedlemmer er kun kontingentfrie. Æresmedlemmer inviteres med til bestyrelsesmøderne, hvor de har taleret, men ikke stemmeret. Æresmedlemmer, der ikke er tilmeldt skydedagen, skal ikke opføres på skydelisten. Der vil på afdøde æresmedlemmers grav, og som er begravet i Glostrup Kommune, blive lagt blomster på skydedagen i max. 5 år.

§5 - Generalforsamlinger
Ordinær generalforsamling afholdes i april måned, hvor beretning og det reviderede regnskab forelægges. Indvarsling, dagsorden og regnskab skal tilsendes medlemmerne mindst 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.

§6
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af selskabets medlemmer overfor bestyrelsen fremsender begæring herom med mindst 30 dages varsel, og medlemmerne skal med samme varsel meddeles forhandlingsemnerne.

§7
Alle afgørelser på en generalforsamling sker ved simpel majoritet.

§8
Generalforsamlingen vælger hvert år to revisorer, som reviderer regnskabet forinden hvert års ordinære generalforsamling.

§9
Bestyrelsen kan bestå af syv medlemmer, nemlig: en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 3 andre medlemmer, en suppleant samt to revisorer og 1 revisor suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog må to eller flere tillidsposter ikke beklædes af samme person. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis, henholdsvis med fire eller tre medlemmer. Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem afgår de lige år. Næstformand, kasserer samt de to øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige år. Bestyrelsen kan genvælges, dog behøver genvalg ikke at modtages. Bestyrelsessuppleanter samt revisorer og revisor suppleant vælges for et år ad gangen.

§10
Bestyrelsen varetager og leder selskabet, men står generalforsamlingen til regnskab for sine handlinger. Den er pligtig til at føre forhandlingsprotokol, en medlemsbog og en kassebog, hvilke bøger til enhver tid må være ført tilbørlig ajour. Fuglekongen skal indbydes til alle bestyrelsesmøder, hvor fuglekongen har taleret, men ikke stemmeret.

§11
Bestyrelsen afgør alle indenfor selskabet mulige opståede stridsspørgsmål, der ikke omhandles i lovene, men i tvivlstilfælde kan den tilkalde to medlemmer som meddommere, heraf dog mindst en af revisorerne.

§12
Generalforsamlingen vælger 2 officielle fanebærer. Fanebærerne skal bære fanen på officielle dage for selskabet. Derved menes selve fugleskydningsdagen samt ved højtideligheder, hvor selskabet bør repræsenteres. Generalforsamlingen vælger i lige år 1. fanebærer og i ulige år 2. fanebærer. Selskabets sekretær er forpligtet til, at informere den officielle fanebærer, for så vidt muligt mindst 2 måneder før, om de eventuelle højtideligheder der måtte være hvert år.

§13
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

§14 - Fugleskydningen
Skydningen skal foregå på et dertil egnet sted, så vidt muligt i Glostrup by. På skydelisten opføres sidste års fuglekonge altid som nummer et.

§15
Der skydes efter lukket liste. Falder en gevinst ned af sig selv, tilfalder den skytten, som sidst har skudt, og falder der flere, de efterfølgende numre. Dersom det i løbet af skydningen skønnes, at fuglen ikke kan nedskydes før mørkets frembrud, kan bestyrelsen afgøre de resterende gevinster ved lodtrækning.

§16
Kun fremmødte medlemmer kan deltage i skydningen. Et udeblevet medlem kan ved sin tilstedekomst kun fordre sit eget skydenummer og først skyde efter tur. Ikke fremmødte skydebrødre kl. 12.00 på skydedagen, kan ikke deltage i skydningen eller præmietagningen. Der er tradition for, at den nye fuglekonge beværter sine undersåtter med en omgang, efter samme princip som nyoptagede medlemmer. Fuglekongen skal bære skærf ved generalforsamling, fugleskydning og hvor andet aftales. Den afgående fuglekonge skal også sørge for at få påsyet sin sølvplade inden banko-spillet. Der er også tradition for, at skydebrødrene afhenter den afgåede fuglekonge på skydedagen, og som kvitterer for afhentningen med morgenkaffe og en lille én efter bedste evne. Årets fuglekonges morgen seance kan aflyses ved dødsfald eller kritisk sygdom.

§17
Forandringer og tillæg til disse love kan kun gives på en ordinær generalforsamling, og da kun efter vedtagelse af mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer eller ekstraordinær generalforsamling.

§18
Opløsning af selskabet kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med 14 dages mellemrum, dog mindst med 3/4 majoritet af fremmødte. Ved opløsningen af selskabet skænkes midlerne til velgørende formål indenfor Glostrup kommune efter generalforsamlingens skøn.

§19
Der gives gaver til skydebrødre ved jubilæer og runde fødselsdage. Jubilæer: 25, 40, 50, 60 og 70 års sammenhængende medlemskab og derefter hvert 5. år. Disse gaver overbringes på Valdemarsdag. Runde fødselsdage: 50 år og derefter hvert 10. år. Disse gaver overbringes på Valdemarsdag, dog på selve dagen/festdagen hvis selskabet er inviteret. Dette er uden tilbagevirkende kraft.

§20
Disse love, der afløser love af juni 1901, februar 1935, april 1966, april 1983, april 1997, april 2000, 24. april 2007, 22. april 2008, 27. april 2011 samt 29. april 2013, træder i kraft 26. april 2017.

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. april 2017.


Formand Curt Jensen
Næstformand Brian Bo Kristensen
Kasserer Peter Borg
Sekretær Claus Jeppesen
Allan Christiansen
Lars Vinholdt
René Due© Copyright Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab